prof. dr hab. Henryk Runowski

Prof. dr hab. Henryk Runowski urodził się 20 sierpnia 1952 roku w Garczynie w woj. pomorskim. Studia na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ukończył obroną w 1977 roku pracy magisterskiej pt. „Organizacja i ekonomika ferm przemysłowego tuczu trzody chlewnej”. W latach 1978-1981 odbywał studia doktoranckie na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym SGGW, które ukończył obroną pracy doktorskiej pt. „Efektywność chowu trzody chlewnej w zależności od formy organizacji i żywienia”. Praca została nagrodzona przez Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. W 1991 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt. „Regionalne uwarunkowania rozwoju produkcji zwierzęcej”. W 1997 roku z rąk Prezydenta RP otrzymał tytuł profesora nauk ekonomicznych.

Karierę zawodową Prof. Henryk Runowski związał z Katedrą Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolniczych (obecnie Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw) Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W 1995 roku był inicjatorem utworzenia i dyrektorem Centrum Logistycznego Rolnictwa Ekologicznego SGGW w Warszawie, w którym realizowano ważne ówcześnie dla rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce projekty badawcze, finansowane ze środków krajowych i zagranicznych. Od 2009 roku pełni funkcję kierownika Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. Ponadto Prof. Henryk Runowski pełnił i pełni wiele funkcji w SGGW i w wielu innych gremiach naukowych, m.in. jako ekspert Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Senatu oraz Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Ministra Rolnictwa, Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, Krajowej Stacji Hodowli Zwierząt, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Marszałkowskiego. Jest członkiem komitetów i instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk i innych organizacji. Prof. dr hab. Henryk Runowski wniósł duży wkład w upowszechnianie wiedzy związanej z nowoczesnym gospodarowaniem w rolnictwie, rozwojem rolnictwa przyjaznego środowisku oraz integracją rolnictwa polskiego z rolnictwem Unii Europejskiej.

Dorobek naukowy Profesora składa się z ponad 500 prac, w tym 268 oryginalnych prac twórczych. Główne zainteresowania badawcze Prof. Henryka Runowskiego obejmują zagadnienia związane z ekonomiką i organizacją przedsiębiorstw rolniczych, ze szczególnym uwzględnieniem produkcji zwierzęcej oraz ekologicznymi metodami prowadzenia produkcji rolniczej w Polsce oraz w Unii Europejskiej; procesami restrukturyzacji i przekształceń własnościowych w rolnictwie; uwarunkowaniami wdrażania postępu biologicznego w rolnictwie oraz znaczeniem realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju rolnictwa i przedsiębiorstw rolnych. W ostatnich latach ważnym obszarem badawczym Profesora stała się problematyka wykorzystania technologii cyfrowych w rolnictwie.

W uznaniu zasług za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej Prof. Henryk Runowski wielokrotnie był wyróżniany i nagradzany, m.in. Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaczeniem „Zasłużony Pracownik Rolnictwa”, Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski oraz licznymi Nagrodami JM Rektora SGGW za osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej oraz organizacyjnej.

Poza działalnością zawodową Prof. Henryk Runowski z pasją realizuje nietypowe, społecznie ważne hobby związane z renowacją zabytków wiejskich. Efektem tego jest m.in. przeprowadzenie renowacji zabytkowego zespołu dworsko-parkowego w Brzeźnie, gmina Goworowo, w powiecie ostrołęckim. Dzięki temu istniejący, zniszczony upływem czasu pałac Marchwickich i otaczający go park, odzyskały po latach dawną świetność i blask.